Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Škrabčev trg 21, Ribnica
T: +386 (0)1 83 50 382
M: +386 (0)41 390 057
E: illsikrib@rib.sik.si

Razpis za direktorja javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša

E-pošta natisni PDF

Na podlagi sklepa sveta javnega zavoda Knjižnice Miklova hiša z dne 4. 10.2019, 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15) in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS, št. 76/2002, 5/2006 in 47/2011), svet zavoda Knjižnica Miklova hiša dne 30. 10. 2019 objavlja javni razpis za

prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

 

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj in poznavanje knjižnične dejavnosti,

– strokovni izpit s področja bibliotekarstva,

– organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jih dokazuje z minulim delom,

– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,

– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,

– predložitev programa dela za svoj mandat.

 

Opis delovnih nalog:

Zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor, ki odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

                Naloge direktorja so:    

 – organizira delo zavoda,           

 – sprejema strateški načrt,       

– pripravlja finančni načrt in ga usklajuje s sprejetim proračunom občin ustanoviteljic,

 – sprejema program dela,        

– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,

– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,

 – sprejema kadrovski načrt,     

– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter o drugih pravicah in obveznostih zaposlenih iz delovnega razmerja,

 – sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,       

– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,

– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

 – pripravi letno poročilo,           

 – sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, in      

 – druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.

 

Kandidati morajo k pisni vlogi predložiti:

- program dela zavoda za obdobje petih let,

- dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe,

- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa mora nedvoumno izhajati datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oz. dela pri posameznem delodajalcu, kratek opis dela ter raven zahtevnosti dela - raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu),

- dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu,

- kratek življenjepis,

- pisno izjavo,  da je državljan Republike Slovenije,

- dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- izjavo, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

- pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javnemu zavodu Knjižnica Miklova hiša pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za vsa zahtevana dokazila v vlogi.

Na delovno mesto direktorja je lahko imenovan tudi kandidat brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar mora le-tega opraviti v roku, ki ga določa 39.b člen Zakona o knjižničarstvu, sicer mu mandat po sklepu sveta zavoda preneha.

Mandat direktorja traja pet (5) let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

 

Pisne vloge z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela naj kandidati do vključno 13. 11. 2019 pošljejo na naslov:

Knjižnica Miklova hiša,

Škrabčev trg 21,

1310 Ribnica

z oznako: »Prijava na razpis – ne odpiraj«.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Predsednik sveta Knjižnice Miklova hiša

Feliks Podgorelec

Zadnjič posodobljeno Torek, 29 Oktober 2019 08:01  

Iskanje po strani

Obvestila

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Miklova hiša
telefon
01 83 50 382
041 390 057
Knjižnica Loški Potok
telefon
01 83 50 128
Knjižnica Sodražica
telefon
01 83 71 026

odpiralnicas

Koledar dogodkov

<< Julij 2020 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Kakšnih dogodkov in prireditev bi si želeli ve? v knjižnici?
 
Kateremu pravlji?nemu junaku se podaljša nos, kadar se zlaže?